Menu

Pardis Trade Center

Conceptual design of IDU studio – 2011

Design by Ali Khiabanian & Leila Manzouri

Rendering by Samira Mahoutchian