Menu

Mobius Architecture – 2012

طراحی ساختار و فضای معماری بر اساس کانسپتی از نوار موبیوس و توجه به تکنیک های طراحی پارامتریک در نرم افزار 3ds Max

خاصیت موبیوسی: خاصیتی است که رابطه بین «درون» و «بیرون» را وارونه می‌کند. یعنی هر نقطه از یک سطح موبیوسی در عین حال که درون است، بیرون نیز می‌باشد! بنابراین در یک تغییر پیوسته، نوعی دگرگونی در ماهیت یک فضا صورت می‌گیرد. در واقع در این حالت فضا خاصیت دو گانه اما پیوسته پیدا می‌کند.