Menu

Vertical Garden “2

باغ عمودی از مجموعه پروژه های پژوهشی است که در جهان طراحی میان گستره بر اساس دغدغه های توجه به طبیعت، بهبود کیفیت زندگی شهری و کاهش تنش و شلوغی شهرها طراحی شده است. این دومین پروژه ای است که در وب سایت منتشر می شود.

علی خیابانیان