Menu

Vertical Gardens

ایده باغ های عمودی، ایده جدیدی نیست. اما اینکه این تفکر به صورت یک تخصص، بخشی از تفکر و کار معمار باشد و معمار موظف به طراحی چنین باغ هایی که رشد می کنند، ساختمان ها را به هم وصل می کنند و یا از ساختمان ها بالا می روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پروژه، بخشی از تمرین و پژوهشی است که در دفتر میان گستره انجام می شود.

ع. خیابانیان